Állásajánlat

Hajdúsági Múzeum

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
Hajdúsági Múzeum

történész muzeológus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Hajdú‒Bihar megye, 4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 1.
A munkakörbe tartozó megbízással járó lényeges feladatok:
Gondozza és fejleszti a Hajdúsági Múzeum történeti gyűjteményeit. Részt vesz a gyűjteményekkel kapcsolatos pályázatok előkészítésében, lebonyolításában. Folyamatosan végzi az anyag leltározását, nyilvántartását. Az egyéni munkatervében foglaltaknak megfelelően tudományos kutatást folytat. Ennek keretében feldolgozza a gyűjteményét alkotó műtárgyakat, illetve a múzeum gyűjtőterületéhez (a hajdani Hajdúkerület) kapcsolódó történeti kutatómunkát végez. Eredményeit szakmai fórumokon publikálja. A gyűjteményéhez és szakterületéhez kapcsolódó kiállításokat rendez. Részt vesz a múzeum közművelődési, múzeumpedagógiai tevékenységében. A múzeum állandó kiállításain igény szerint magyar és idegen nyelven tárlatvezetést végez.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
MA történész diploma,
Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
Legalább 1 év szakmai tapasztalat,
ECDL; Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okmányok, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
Elvárt kompetenciák:
Önállóan és csapatban is jól tudjon dolgozni,
Feladatra, teljesítményre jól motivált, szorgalmas legyen,
Pontosan, felelősségteljesen és lelkiismeretesen dolgozzon,
Jól tudjon konfliktusokat és problémahelyzeteket kezelni,
Lényeglátó, helyzetfelismerő képesség,
Problémamegoldó képesség,
Rugalmas gondolkodás, kreativitás,
Rendszerező képesség
Szervezési készség,
Fejlett társas és érzelmi intelligencia,
Együttműködési készség,
Fejlett kommunikációs készség,
Szabálykövető, ugyanakkor diplomatikus magatartás jellemezze,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz, publikációs jegyzék, iskolai végzettséget, szakképesítést és nyelvismeretet igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat bírálatán résztvevők a pályázat anyagát megismerhessék
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
Rendezvényszervezésben való jártasság,
Kiállítás rendezői gyakorlat,
B‒kategóriás jogosítvány,
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2016. december 1‒től betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 21.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúsági Múzeum – Hajdúböszörmény címére történő megküldésével (4220 Hajdúböszörmény, Kossuth Lajos utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: történész-muzeológus.
Elektronikus úton Szekeres Gyula múzeumigazgató részére az info@hajdusagimuzeum.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról az intézmény vezetője, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat elbírálását követően az eredménytelen pályázók írásbeli értesítést kapnak. A határidőn túl vagy hiányosan benyújtott pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. november 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Hajdúsági Múzeum honlapja – 2016. október 3.

About the author: Horváth Tamás