Szabó Miklós AZ ÉN VÁROSOM / HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

Közös otthonunk képekben

„E képek egyszerre emberi és kor­dokumentumok. Múltat, jelent őrző, hitelesítő – s az erre épülő jövőnek is emberi alapját adó – művészi igé­nyű alkotások.” Néhai Lázár Imre polgármester így írt Szabó Miklós fotóművész és -riporter alkotásai­ról, akinek születése 80. évforduló­ja alkalmából rendeztek kiállítást az „Én városom Hajdúböszörmény” címmel.

A tárlatot október 27-én nyitották meg a művelődési központ Hajdúsági Galériájában. Az eseményhez kapcsoló­dóan ugyanezzel a címmel egy kataló­gus is megjelent, melyben néhai Szabó Miklós fotói mellett, többek között a következő gondolatok olvashatóak. „Ha a valóság hű megörökítéséről van szó, a dokumentarista fotográfiát a képal­kotás legközelebbi formájának tartják. Szabó Miklós azonban több volt, mint az adott pillanat passzív megfigyelője, egyéni megérzéseivel és egyszerű meg­oldásaival fényképein keresztül arra kért bennünket, hogy ismerjük meg a Hajdú­ságot, nézzük meg közelről azt, ami a legközelebb állt hozzá: az embereket és a tájat, amelyben élt”. A tárlat megnyi­tóján H. Fehér Ildikó szerkesztő-riporter elöljáróban elmondta, hogy a kiállítást a Hajdúsági Múzeum hívta életre az ön­kormányzat és a Szabadhajdú Nonprofit Kft. közreműködésével, és az egykori fo­tóművész családjának segítségével. En­nek az együttműködésnek célja, Szabó Miklós hagyatékának a gondozása, köz­kinccsé tétele, szellemiségének méltó megjelenítése, és a művész örökségének megőrzése. A bevezető gondolatok után a zeneiskola tanárának, Kapusi Saroltá­nak és Kiss Eszternek a műsorát hallgat­hatták meg a résztvevők, majd a megje­lenteket Bertalan Imre, a Szabadhajdú Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte, aki úgy fogalmazott, nagy örömére szolgál, hogy az önkormányzat jelenleg is, és korábban is kiemelt jelen­tőséget, fontos szerepet tulajdonított és tulajdonít a városi események, ün­nepségek megfelelő megörökítésének és archiválásának. Ezek az értékek így megőrződnek az utókornak. Tavaly év elején kezdődött el az a közös munka, amelynek eredménye ez a csodálatos tárlat. Az ügyvezető külön tisztelettel szólt Szabó Miklós családjáról, az ön­kormányzatról és a Hajdúsági Múzeum munkatársairól. Külön kiemelve Hor­váth Tamás fotóművész munkásságát. Ezt követően Leleszné Sveda Klára, az Oktatási és Művelődési Bizottság alelnöke ajánlotta a tárlatot a nagyközön­ség figyelmébe. Az alelnök szólt Szabó Miklós életéről és pályájáról. Többek között elhangzott, hogy szülei féltő gon­doskodással, nagy-nagy szeretetben ne­velték a családba harmadikként érkező, de a testvérek korai halála miatt mégis egyetlen gyermeküket. Édesapja, Szabó Zoltán köztiszteletben álló kereskedő volt Hajdúböszörményben. Az államo­sítás után, a város ügyvédi irodájában pénztárosként dolgozott. Édesanyja, Székely Erzsébet kitűnő háziasszony­ként vezette a háztartást. A fotóművész az Egri Tanárképző főiskolán szerzett diplomát. Ezt követően közel negyven évig tanított a Bethlen-iskolában, ahol igazgatóhelyettes is volt. A gimnáziumi évek alatt alakult ki nála a fotózás iránti szenvedélye. Leleszné Sveda Klára arról is szólt, hogy magánéletében, 1969 kará­csonyán fordulat következett be, amikor is házasságot kötött kollégájával, Nagy Júliával. Huszonhat évig éltek boldog házasságban, és egymás számára biztos társak voltak. Két gyermekük született, akiket féltő gondoskodással, nagy-nagy szeretetben neveltek.

Szabó Miklóst a város fotósaként emlegetik jelenleg is a böszörményiek. 1960 óta gyakorolta ez irányú mester­ségét, és 1966-tól 2006-ig a város fotó­sa volt. „A fotózáshoz jó szem és szív kell” – mondogatta gyakran. Szenvedé­lyesen fényképezett a város különböző rendezvényein. Több tízezer alkotáson dokumentálta Hajdúböszörmény négy évtizedének történetét. Krónikásként nemcsak az eseményeket örökítette meg, hanem sok hozzánk érkező sze­mélyiséget, tudóst, politikust, művészt is lencsevégre kapott. Évtizedekig a kü­lönböző névvel megjelent városi hetilap fotóriportere volt, és ő készítette Hajdú­böszörmény képes híradójának felvéte­leit is. Az alelnök még hozzátette, hogy Szabó Miklósnak mindig voltak tervei, ez vitte előre. Hatalmas örökséget ha­gyott ránk. A mi feladatunk őrizni azt, és közkinccsé tenni. A rendezvény további részében ifjabb Szabó Miklós mondott köszönetét mindazoknak, akik részt vettek a tárlat létrehozásában. Kiemelte Horváth Tamás fotóművész személyét, akinek munkája elismeréseként édes­apja analóg fényképezőgépét nyújtotta át. „Szabó Miklós hatalmas örökséget hagyott ránk, Böszörmény történetének több évtizedét fotókon dokumentálva. Nekünk, itt maradottaknak könnyű dol­gunk van: „csak” meg kell őrizni azokat.” Fogalmazta meg volt kollégája, néhai Gargya Imre. A tárlat január 5-ig tekint­hető meg a művelődési központ Hajdú­sági Galériájában.

 

Bertalan Erzsébet

Szabadhajdú XXXII. évf. 38. sz. 2022. november 11.

 

Kontraszt
Betűméret növelés