1875.

A református templom

Pályázati hirdetmény – Hajdú-Böszörmény város közönsége ref. imaházának tornyát feljebb emeltetni, s új tető alá vétetni, a templomot pedig egészben elbontva a jelenleginél bővebb kiterjedésben újból építtetni szándékozván, az építési tervrajzok és költségvetések elkészítésére pályázatot hirdet.

A tervek és költségvetések folyó évi julius l-ső napjáig H.-Böszörmény város főhadnagyi hivatalához nyújtandók be, hol egyszersmind az építkezés tekintetében a vállalkozók bő­vebb felvilágosítást s adatokat szerezhetnek.

A pályaművek közül keltő, melyek legjobbak és legczélszerűbbeknek fognak mutatkozni és találtatni és pedig az első 400 o. é. forinttal, a második 200 forinttal lesznek dijaztatva. A többi pályamű után — készítőik — díjazásra, vagy jutal­mazásra igényt nem tarthatnak.

Hajdú-Böszörmény város templomépitési bizottsága ré­széről az 1875-ik évi május hó 3-ik napján tartott gyűlés meg­bízásából

Karap Imre m. k., főjegyző.”

 

About the author: Horváth Tamás