1895.

A Kossuth-tér szépészeti ügye

Lapunk múlt évi egyik számában a városházi-épület, fogadó-, függetlenségi- s szabadelvűkor helyiségeket, ezeket a főhelyen levő gyarló kinézésű városi épületeket kifogásoltuk. Különösen óhajtottuk a hivatali helyiségekül már alkalmatlan, célszerűtlen városháza elbontását, (melynek elbontásával remek szép főterünk létesülne) s a fogadó felépíttetését. Erre „egy városi” azt jegyezte meg, hogy a főtér dísztelenségét az egyházi épületek, telkek adják meg.

Igaza volt.

Itt van mindjárt a Kossuth-tér s a Nánási utca szegletén levő lelkészi lak kis sütőháza. Maga ez a lelkészi-lak is nedves, szűk, s nem e díszes helyre való — Azután jön az ócska, alacsony, nádas tanitői-lak (ahol Almássy K. úr lakik) a pusztatelek, az esperest laknál az utcára néző oldalon egy nádas ócska istálló, s a magtár-épület, ez igazán szép helyen! A kántori lak mellett levő tanítói lakás (Lévay Imre úr lakása) szintén miserabilis kinézésű épület; a Kossuth-térre semmi dísze nincs, amennyiben elől, az utcára, még kamara-helyiség is van.

Ezek az épületek mind akadályozzák a főtér, illetve Kossuth tér szépészeti mivoltát.

A közeli években néhányszor elmondtuk, mint lehetne a központi leányiskola építése kérdésének megoldásával a célszerűség s hasznosság mellett a Kossuth-tér szépítését is eszközölni. Tervünk — mint értesültünk — akkoriban osztatlan tetszéssel találkozott.

A mi tervünk ez lenne:

Építtessék a központi leányiskola épülete a Nánási-utca torkolatán levő lelkészi-lakra s az ezen telek mellett levő tanitói-lak telkére L alakban, úgy, hogy a keleti szárnya a Lédig-féle házig terjedne (a központi fiú-iskola nyugati szárnyával szemközt). A délfelé terjedő épületrész idők múltával bővíthető, akár a Sólyom Antal úr által lakhelyül jelenben bírt egyházi lakásig is. Az épület emeletes épület lenne, alatta bolt-helyiségekkel ellátva, mely helyiségek e kiváló forgalmú helyen bizonyára kapnak bérlőt, s pedig jó árt fizetnének értők.

Hol lenne a jelenben itt lakó lelkész lakása?

A mostani lakás feltétlenül elbontandó, mert célszerűtlen, mint fentebb is jelzők. A nt. Bakóczy János úr lakása a Lévay Imre tanító úr által lakott, a kerületi-ház telke mellett fekvő, jelenleg iskolai helyiségül is szolgáló lakásba tétetnék át; mely lakás kijavítva s a kántori-lakig kibővítve: díszes lelkészi lakás lenne belőle.

Az meg kérdés tárgyát sem képezi, hogy a lelkészi lakás mellett fekvő (jelenleg Almássy K. úr által lakott) tanítói lak, tanítói lakul még az esetben is megszűnik, ha a tervezett földszintes 6 teremmel bíró központi leányiskola az Amássy K. és Sólyám A. urak lakása közt levő üres telekre építtetik, vagyis a ref. templom északi részével szemközt eső részre.

Ha már nagyobb szabású épületet kell emelni az egyháznak, jói teszi, ha alapos megfontoltsággal, a jövőre való tekintetből megy bele az építkezésbe. Az a tervezett földszintes épület 6 teremmel csak ideig-óráig való. A népesség s tankötelesek szaporulatával évről-évre fog mutatkozni a tanterem hiány, mint ahogy mutatkozik a fiúiskolánál, pedig alig 4-—5 évvel ezelőtt bővítettük. De meg e fontos helyen bolthelyiségekből tisztességes jövedelemre lehet kilátás, másoldalról meg nagy érdemet szerez az egyház egy díszes saroképület emelésével a Kossuth-tér, s igy a város szépítése körül. Ami erkölcsi kötelesség is saját városunk iránt.

Hogy a szépítési »munka« teljes legyen, hangsúlyoznunk kell ugyancsak a Kossuth téren levő esperesi lak telkén levő istálló- s magtár épületek eltávolításának szükséges voltát, mely épületek egyáltalán nem valók e díszes helyre. Ha az esperesi ócska lak helyett az utcavonalba új, díszes épületet emelni nem lenne módunkban, akkor csinossá lehet ez a hely a jelzett két melléképület elbontásával, s legalább a Kossuth-tér felől díszes rácsos kerítéssel való ellátással, belül az udvar parkírozva lenne. A lakás pedig kibővítéssel s némi átalakítással célszerűbbé tehető.

Igaz, hogy mindehez pénz, sok pénz kell. Azt is tudjuk, hogy az egyháziak sok, égetően szükséges kiadása van. De azt is be kell látnunk, hogy ezek az épületek a mai alakjukban továbbra fen nem tarthatók, nem csak egészségi, szépészeti szempontból, de mert a sok rongy épület évenkénti tatarozása sok pénzt felemészt.

Valóban restelkedhetünk, hogy egy ily fényes nagy gyülekezet ily lelkészi lakokkal bír; különösen pedig az esperesi lakot restelhetjük a sok idegen látogató, hivatalos egyének előtt. Itt már az egyházközség saját jóhírneve érdekében sem garasoskodhat.

HBV.

HMFA. 00425. Főtér

About the author: Horváth Tamás