1910.

Központi református fiúiskola avatása

Folyó évi október hó 14 és 15-én tartotta az „Alsószabolcs hajdúvidéki ref. egyházmegyei Tanítóegyesület” vá­lasztmányi és közgyűlését Hajdúbö­szörményben. A 15-iki közgyűlés a központi emeletes iskola avatásával kezdődött. Jelen volt mintegy 140 tanító, a főgymnasium és polgári iskola tanári kara. Dr. Baltazár Dezső esperes, Csánky Viktor tanfelügyelő, Dr Bene­dek János orsz. képviselő, Kálmán Lajos főgondnok, Uray Gyula a deb­receni egyházm. tanítóegyesület el­nöke, továbbá a presbytérium és az előkelő polgárság számos tagja.

HBV

Áll a díszes emeletes épület — benne 7 tanterem — a legmoderneb­bül berendezve, nagy díszterem, le­véltár, igazgatói és tanítói szoba, tan­szermúzeum és a földszinten 1 tan­terem átadva Tanítói Otthon-nak. Bent még gondnoki hivatal és szolga­lakás.

Kívül az üzletek, melyek négy­ezer koronánál többet jövedelmeznek s fedezik az iskolaépítésre felvett köl­csön összeg annuitását. — Így 50 év múlva csaknem teljesen ingyen marad az egyháznak ez az épület. — Addig pedig csak az esetleges reparációért használja.

Dobó Sándor

Az egykori fiúiskolát 1910-ben Takács Imre helybeli építész építette. Az intézmény felépítésével a város főterének beépítettsége lezártnak tekinthető volt.

Nyakas Miklós / Nevezetes épületek

hungaricana.hu

About the author: Horváth Tamás