1929.

Felavatták a renovált hajdúböszörményi református templomot

A hajdúböszörményi ref. egyház július 29-én adta renoválás alá a tör­ténelmi múltú Bocskay-téri templo­mot, mely időtől kezdve ott nem tar­tottak istentiszteletet egész a tegnapi napig, amikor is dr. Baltazár Dezső ref. püspök ünnepélyes istentisztelet keretében avatta fel a renovált tem­plomot. Mint érdekességet említjük meg, hogy a böszörményi Bocskay- téri templomot a mostani renoválása alkalmával a legmodernebb központi fűtéssel is felszerelték, melynek igen tetemes költségét a ref. presbitérium annak idején, az összes egyháztagok óhajának megfelelőleg egyhangúlag megszavazta. A felavató ünnepélyre megérkezett dr. Baltazár püspököt a ref. egyház főgondnoka dr. Somossy Béla polgármester fogadta több vá­rosi vezető férfiú jelenlétében, a fel­avatandó templom és több épület a főutcán pedig nemzeti lobogóval volt feldíszítve a püspök tiszteletére. Az ünnepélyes istentisztelet 10 órakor kezdődött, mely alkalommal a templom zsúfolásig megtelt. A gyüleke­zeti ének után Szolnoky Gerzson ref. lelkész mondott imát, majd a Városi Dalkör szép összhangú énekszáma után dr. Baltazár Dezső püspök mondott magas szárnyalású prédikációt, szívből fakadó imát. Ezután a gim­názium énekkara adott elő szép énekszámot, mely után Bakóczi Endre ref. lelkész igen érdekes is­mertetést olvasott fel a templom tör­ténetéről, a XIII. századra vezetve vissza annak eredetét.

Debreczeni Újság

HMFA.01535. Bocskai tér

 

About the author: Horváth Tamás