1970.

Tervben a pártház és a művelődési központ

Hajdúböszörmény jelenle­gi gyűrűs és sugárutas tele­pülésszerkezete Európahírű. Műemlékiszempontból is igen értékes. E ritka ér­ték megmentése, valamint a továbbfejlesztés összehan­golása érdekében hirdette meg a városi tanács végre­hajtó bizottsága a városközpont kialakítására vonatkozó tervpályázatát.

A képen az elsődíjas ma­kett fotója látható. A város­központ végleges rendezési terve — kevés módosítással – ilyen lesz. Központ a Bocskai tér. A közvetlen kö­zelében levő intézmények, irodaházak, üzletek, funk­cionális csoportosításban helyezkednek el. Az ezeket körülvevő többszintes lakó­épületek elhelyezése az év­századok folyamán kiala­kult sűrűbb beépítésre utalnak, ugyanakkor figye­lembe veszik a városköz­pont fejlesztésének korsze­rű elveit. A fotón a követ­kező fontosabb épületek láthatók: 1 = Hajdú Áruház, 2 = rendőrség, 3 = tanácsháza, 4 = gimnázium, 5 = általános iskolák, 6 = kerü­letház, 7 = templom, 8 = pártház, 9 = művelődési központ. (A két utóbbi egy­előre csak terv.)

Hajdúböszörményi Hírlap

 

 

About the author: Horváth Tamás