1979.

A Magyar Szocialista Munkáspárt székháza

Január 24-én kibővített ülést tartott az, MSZMP városi bi­zottsága a Bocskai tér 2. sz. alatti új székházban. Az ülé­sen részt vett Sikula György, az MSZMP Hajdú-Bihar me­gyei Bizottságának első titká­ra és dr. Szabó Imre megyei tanácselnök. Jelen voltak a pártbizottság tagjai, a párt­szervezetek titkárai, a városi tanács tisztségviselői, a KISZ- bizottság, a Hazafias. Népfront, az MHSZ és a Vörökereszt vá­rosi titkárai, a pártház terve­zésében, építésében részt vett munkáskollektívák meghívott vezetői, képviselői.

Az első napirend keretében Harangi Sándor, a megyei pártbizottság osztály vezetője méltatta az új székház jelen­tőségét. Elismerését fejezte ki a tervezőknek, a kivitelezők­nek a példás teljesítményért, majd a létesítményt átadta rendeltetésének. Az épületet dr. Tóth János, a városi párt­bizottság első titkára vette át. Köszönetét mondott az MSZMP Központi Bizottságá­nak, a megyei pártbizottság­nak, a Hajdú-Bihar megyei Tervező Vállalatnak, a Haj­dú-Bihar megyei Építőipari Vállalatnak, továbbá minden közreműködő szervnek és sze­mélynek a munkáért, a segít­ségért. Ezt követően díszokle­velet és jutalmat adott át a tervezésben és építésben részt vevő, illetve közreműkö­dő vállalatoknak és dolgozók­nak. Az ünnepségen jelenle­vők végül megtekintették a szép, modern épületet, a ta­nácskozótermeket és irodákat.

Az új pártház városunk fő­terén áll. Külső megjelenésé­ben magán viseli korunk, a huszadik század második felé­nek modern stílusjegyeit, ugyanakkor jól illeszkedik a régebbi épületekhez, a Bocs­kai tér sajátos hangulatához. Tervezői, építői méltán érde­melnek elismerést. A szép épü­let kulturált munkahelyet biz­tosít a pártbizottság apparátu­sán kívül, a városi KlSZ-bizottságnak, a városi úttörőel­nökségnek és a munkásőrség­nek is.

HTL, fotó Szabó Miklós

 

 

About the author: Horváth Tamás