1984.

Sillye Gábor Művelődési Központ

Hosszú ideig emlékezetes marad a kultúrát szerető bö­szörményi emberek számára december 22-e. Ezen a na­pon adták át rendeltetésének a Sillye Gábor nevét viselő impozáns új művelődési köz­pontot.

A tágas és ízléses előcsar­nokban Patakvölgyi Rudolf tanácselnök köszöntötte a megjelenteket, közöttük Szű­rös Mátyást, az MSZMP Központi Bizottságának tit­kárát.

Avatóbeszédet Szűrös Má­tyás átadta Haj­dúböszörmény lakosságának az MSZMP KB és Kádár Já­nos elvtárs személyes üdvöz­letét és jókívánságait.

A szalag átvágása után dr. Szabó Imre, a megyei ta­nács elnöke kitüntetéseket nyújtott át a Sillye Gábor Művelődési Központ kivitele­zésében, tervezésében végzett kiemelkedő tevékenysége­kért.

Az ünnepélyes átadás után a megjelentek az elegáns színházteremben megtekin­tették A Nemes Magyar Ha­zának … ellent álló kőfalai voltának című irodalmi öszszeállítást.

Az ünnepi műsor után a meghívottak megtekintették a Gara Zsigmond építész, Mo­hácsi Péter belsőépítész ter­ve alapján elkészült 430t négyzetméter alapterületű művelődési központot, ami­nek gondos kivitelezése a Hajdú-Bihar megyei Taná­csi Építőipari Vállalat dol­gozóinak köszönhető, de szól­ni kell a böszörményiek lel­kes társadalmi munkájáról is.

HTL.

fotó Nagy Gábor

 

About the author: Horváth Tamás