1988.

A Bocskai István Gimnázium

Szeptember 9-én átadták a gimnázium új épületszárnyát

A Himnusz eléneklése, s az iskola alapító levele né­hány cikkelyének felolvasá­sa után az ünnepségre meg­jelenteket: tanárokat, diáko­kat és vendégeket — köztük dr. Szabó Imrét, a megyei tanács elnökét, országgyűlé­si képviselőt, Reszegi Lajost, a városi pártbizottság első titkárát, Patakvölgyi Rudolf tanácselnököt — Csiha Lászlóné igazgató köszön­tötte.

Dr. Szabó Imre avatóbe­szédében kiemelte, hogy a böszörményiek mindig sokat tettek településük művelődé­séért. A városi elöljárók már a reformkorban felismerték a már 200 éves „deák osko­la” átalakításának szüksé­gességét. Szándékukat tett követte! Sillye Gábor haj­dúkapitány a város kötvé­nyeinek eladásával az egy­ház és a lakosság Összefogá­sával kezdeményezte a hat­osztályos gimnázium létesí­tését, amit 1910-ben — a Dorogi utcai része — nyolc­osztályosra bővítettek. Mű­vét az utódok — 123 évvel később — négy korszerű — a jövő oktatási követelmé­nyeinek is megfelelő tante­rem megépítésével fejezték be.

Az Iskola utcai szárny 14 millió forintba került, mely­hez a megyei tanács 11, a város pedig 3 milliót biztosított. A városi hozzájáru­lásból berendezési, felszere­lési tárgyakat és oktatási eszközöket vásároltak. A munkát a hajdúnánási Épí­tőipari Szövetkezet Közös Vállalata — az eredeti ter­veknél két évvel koráb­ban — határidőre elvégezte. Az építők kiválóan dolgoz­tak. Külön köszönetét és dicséretet érdemelnek a kő­műves és épületasztalos szakmunkások, mert — a Műemléki Felügyelőség ál­tal előírtak szerint — a külső homlokzatot is a régi­vel megegyezően építették meg.

Az avatóbeszéd után az iskola kórusa és irodalmi színpada rövid műsorral kedveskedett az építőknek és a vendégeknek.

HTL., Both Ferenc, fotó Szabó Miklós

About the author: Horváth Tamás