1990.

A hajdúkerület székháza

Átadták a felújított hajdúkerületi székházat

„Az utóbbi évtizedekben ugyanis „jó érzékkel” befalazták, eltorzították renoválás címén az épület küllemét. A felújítás szak­szerűségéért közelharcot vívtunk a város és az Országos Műemlékfelügyelet vezetőivel, akik sokallták a költségeket. De hát a hajdúk is jajgattak 230 évvel ezelőtt a pénz miatt, mégis elkészült a székház. így történt most is.” Nyakas M.

Hosszas készülődés, tervezés és mintegy másfél évig tartó kivitelező munka nyomán be­fejeződött Hajdúböszörmény­ben a Hajdúkerület egykori székházának a felújítása. Júni­us elsején, pénteken a tervező, a kivitelező és a muzeális érté­kek gondozásával foglalkozó szakemberek részvételével megtörtént a ház műszaki át­adása. Ismét használatba véte­tett tehát a Hajdúság legpati­násabb műemlék épülete.

A város és a szakmai értel­miség törekvése, hogy tudniil­lik a felújítás az épület eredeti állapotába való visszaállítását foglalja magába, teljes sikerrel járt, amelyhez a tervezőn (Gellér Ferenc, Hajdúterv) és a generálkivitelezőn (Hajdúbö­szörményi Városgazdálkodási Vállalat) kívül meghatározó módon járult hozzá a levéltári kutatás. Nyakas Miklós, a Haj­dúsági Múzeum igazgatója 1985—86 telén kétszáz oldalnyi dokumentumot tárt fel. Megta­lálta például a székház 1792-ből való, Rachbauer József debre­ceni építész által készített terv­rajzát.

A felújítás történetéhez tar­tozik, hogy az alapmegerősítést a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat tervei alapján a Buda­pesti Hídépítő Vállalat végezte, s hogy az áfával együtt több mint 59 millió forint felújítási költséghez az Országos Műem­léki Felügyelőség 1,2 millió forinttal járult hozzá.

Ahhoz, hogy az épület teljes, Bocskai tér felőli szárnyát fel­újítsák (vagyis azt a részt is, amelyben ma a városi bíróság működik), e sok pénz se volt elegendő. Ott van tehát az újabb feladat. Miközben azonban fél szemmel már arra tekintünk, megelégedéssel vehetjük tudo­másul, hogy a felújított rész gyönyörű, a Hajdúsági Múze­um most már igazán otthono­san berendezkedhet benne. Aligha kell erre biztatni. A képtár, az időszaki kiállítás és a könyvtár már az idén vissza­költözik. Jövőre pedig költözhet az állandó kiállítás is.

HBN

 

 

About the author: Horváth Tamás