2004.

A Bocskai tér

A hajdúböszörményi önkor­mányzata 2003. novemberé­ben nyújtotta be vaskos pá­lyázati anyagát az aktuális Phare komplex városfejlesz­tési programra, melynek for­rását elnyerte.

Mindezt Kathiné Juhász Ildi­kó polgármester jelentette be az április eleji sajtótájékoztatón.

Majdnem egy évig tartott a pá­lyázatíró munka, miközben – egyelőre csupán látványtervek­ben – megújult a városközpont, a nagy hírű Bocskai tér, hogy ez elősegítse a város kistérségi kör­zetközponti szerepét, a térség fel­zárkózását – hallhattuk a polgár­mestertől. A pályázat  el­nyerte az igényelt támogatást, 3 737 851 eurót, azaz körülbelül 950 millió forintot, mellyel a fej­lesztés első üteme megvalósul­hat. A forrás 55 százalékban uniós, kisebb része pedig a Nem­zeti Területfejlesztési Hivatal tá­mogatásából állt össze.

A város vezetője a tájékozta­tón szemléltette, hogy a 2005 szeptemberéig megvalósuló el­ső ütem a tér régészeti feltárá­sát, a református templom fal­kutatását, a teret határoló épü­letek, a belvárosi utak felújítá­sát és azok forgalomtól való mentesítését, kerékpárutak épí­tését jelenti, és 14 fő részére képzési-foglalkoztatási progra­mot is kínál.

HMFA.9021. fotó Horváth Tamás

About the author: Horváth Tamás