2010.

Az egykori központi fiúiskola

Fennállá­sának 100. évfordulóját ün­nepelte a hajdúböszörmé­nyi Bocskai István Általános Iskola és Városi Sportiskola október 15-én. Száz éve, az avatóünnepségen Balta­zár Dezső esperes mondott imát, amit megelőzött a re­formátus magyarság himnu­szának tartott 90. zsoltár 1. versének eléneklése. A hét végi emléktábla-avatáson ezt adta elő Sási Mária, az iskola nyolcadikosa emléke­zésképpen. „Tiszteld a múl­tat, hogy érthesd a jelent és munkálkodhass a jövőn!” – Széchenyi István szavait idézve mondott köszöntőt Kiss Antal intézményveze­tő egykori és mai tanulók, pedagógusok előtt, majd ki­jelentette, az 1910-2010 kö­zötti időszakot tartalmasán töltötték meg. Ö maga az utóbbi 30 évet tölthette az intézményben, s büszke rá, hogy tanúja lehetett annak történelmének, s felemelő azokkal ünnepelni, akik lel­küket is ünneplőbe öltöztették a jubileumon. Tovább folytatva az elődök tevé­kenységét, arra törekedtek, hogy hatékony oktató-neve­lő munka folyjon az iskolá­ban – hallhattuk.

Kiss Attila polgármester Hajdúböszörmény mező­várossá válásának idei, 600 éves évfordulóját kiemelve leszögezte, a tudásnak és az oktatásnak mindig nagy tisztelete volt a települé­sen. Az egyház és a város is szervezett oktatást, s a család-templom-iskola há­rom alappillére hatotta át az oktató- és nevelőmunkát. A mai Bocskai-iskoláról, az egykori központi fiúiskoláról úgy szólt, hogy történelmi iskola egy történelmi város­ban, ahonnan országos hírű tehetségek indultak el. Az eseményen a nyárádszeredai testvériskola küldöttsége is megjelent, tiszteletükre haj­dúsági népdalcsokrot adott elő Debreceni Gréta.

Az intézmény oldalfalán emléktáblát avattak, amelyet a történelmi egyházak nevé­ben megszenteltek. – A tábla a múltat idézi, ám a jövőt is szolgálja, hirdeti az atyákat, akik felelősséget vállaltak az iskoláért – mondta Czirmay Árpád nyugalmazott refor­mátus lelkipásztor. Hirdeti azt is – folytatta -, hogy min­den erőt, képességet fel kell használni arra, hogy az ifjú­ság bölcsességben, okosság­ban részesüljön, mert ez a világos útja a felemelkedés­nek. Osztálytalálkozókkal és iskolatörténeti kiállítás­sal folytatódott az esemény, amelyen a ma már 70 felé járó szépkorú „fiúk” is vis­szatértek az alma materbe.

HBN

HMFA.999. fotó Horváth Tamás

About the author: Horváth Tamás